Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =

Procedury, które obowiązują na terenie naszej szkoły i dotyczą szeroko pojętego bezpieczeństwa:

1. Procedura dotycząca ewakuacji w szkole podczas odbywających się zajęć.
2. Procedura dotycząca ewakuacji w szkole podczas przerwy międzylekcyjnej.
3. Procedura w przypadku zaistnienia wypadku na terenie szkoły.
4. Procedura postępowania w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego.
5. Procedura w przypadku wtargnięcia napastnika na teren szkoły.
6. Procedura interwencyjna w przypadku nagłego zachorowania, złego samopoczucia ucznia lub udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
7. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informację, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
8. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
9. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia ucznia o znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających na wycieczce szkolnej.
10. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem narkotyk.
11. Procedura znalezienia narkotyków przy uczniu.
12. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
13. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lun przestępstwa.
14. Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
15. Procedura postępowania w przypadku zachowań samobójczych uczniów.
16. Zasady postępowania wobec uczniów w szczególnej sytuacji zapewnienia im ochrony w przypadku odmowy powrotu do domu.
17. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia się do szkoły po dziecko nietrzeźwego rodzica, niezdolnego w ocenie nauczyciela do sprawowania opieki nad dzieckiem.
18. Procedura postępowania w przypadku pobicia lub naruszenia godności osobistej dziecka (grożenia, napaść słowna) przez dorosłego.
19. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły.
20. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia.
21. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcę czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.
22. Procedura postępowania w przypadku przesłuchania przez policję nieletniego zagrożonego demoralizacją i sprawcy czynu karalnego.
23. Procedura postępowania w przypadku fałszowania dokumentów szkolnych (dziennik lekcyjny, usprawiedliwienia nieobecności – zaświadczenia).
24. Procedura postępowania w przypadku znieważenia i naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły.
25. Procedura zakładania w szkole niebieskiej karty.
26. Procedury postępowania wobec ucznia w przypadku zachowań agresywnych (bójki, podżeganie do bójek, zachowania niebezpieczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i innych, wymuszanie, wyzywanie, używanie wulgaryzmów, arogancki stosunek do kolegów i pracowników szkoły).
27. Procedury zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień.
28. Procedura postępowania wobec uczniów mających dużą absencję na zajęciach lekcyjnych.
29. Procedura postępowania w sytuacji wagarów.
30. Procedura postępowania wobec uczniów w przypadku używania telefonów komórkowych, mp3 i innych urządzeń elektronicznych.
31. Procedura postępowania wobec uczniów w przypadku zniszczenia cudzej własności bądź mienia szkoły.
32. Procedura postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia lub pracownika szkoły.

Poniżej załączniki do pobrania w formacie pdf.
 

Załączniki artykułu