Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Reja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Czarczyk.
 • E-mail: sp10@sp10.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7339080

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Próchnika 8/12
 • E-mail: sp10@sp10.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 7339080

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek placówki znajduje się przy ul. Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalski.
Główne wejście do szkoły nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Placówka nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać w wjazdu do szkoły od strony dziedzińca gdzie
znajduje się podjazd do placówki.
Korytarze są szerokie umożliwiające swobodne przemieszczanie się osobie na wózku, toalety nie
są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Nie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na mocy przepisów
Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu wraz z psem
przewodnikiem lub asystentem do szkoły.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.