Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Świetlica

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
ŚWIETLICA SZKOLNA
 


1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.

3. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00 – 16.30 w dniach nauki szkolnej.

4. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

6. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim.

7. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w terminie do 14 września. 

8. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.

9. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.

10. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
CZAS PRACY ŚWIETLICY

od poniedziałku do piątku
07.00 - 16.30 


__________________________________
 
 

Rodzic/opiekun prawny/osoba wskazana odbiera dziecko w zadeklarowanych godzinach.
W przypadku potrzeby zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych, zmiany godzin wyjścia, wyjątkowego odebrania dziecka przez osobę inną niż podana w zgłoszeniu-rodzic/opiekun prawny musi skontaktować się z wychowawcą pisemnie, osobiście lub telefonicznie, w innym przypadku dziecko nie zostanie zwolnione.

Rodzic JEST ZOBOWIĄZANY do odbioru dziecka najpóźniej do godz. 16.30.

 
 
 
 
ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE ZADANIA ZAWARTE W PROGRAMIE PROFILAKTYKI, PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM SZKOŁY, PLANIE PRACY SZKOŁY ORAZ PLANIE PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.


Cały dokument zadań świetlicy dostępny do pobrania w załączniku w formacie pdf.
Cały dokument programów realizowanych na świetlicy dostępny w załączniku w formacie pdf.
Cały dokument planu pracy świetlicy dostępny do pobrania w załączniku w formacie pdf.