Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

Projekty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim

Umowa nr: RPLD.11.01.02-10-B034/16/00 z dn. 20.04.2017 r.
Wartość projektu:  596 618,75 zł.
Okres realizacji: 2017 – 2018.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Działanie XI.1: Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.2: Kształcenie ogólne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego.

Montaż finansowy projektu:
UE: 507 125,93 zł.
Budżet Państwa: 43 924,82 zł
Budżet Miasta: 45 568,00 zł.
 
W ramach projektu  wsparciem objęta była  grupa 110 uczniów dwóch piotrkowskich szkół podstawowych,  w tym 65  o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
- z klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej Nr 10, 88 uczniów;
- klasy IV, V i VI w Szkole Podstawowej nr 17 im. Janusza Korczaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 22 uczniów.
Został także zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane w pracy z dziećmi.
 
Dodatkowo wsparciem projektu zostało objętych 28 nauczycieli SP 10 oraz SP 17, którzy powiększyli swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych oraz specjalistycznych kursach.