Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SP10

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
15
od 17 maja 2021 r.
Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej nr 10  
w Piotrkowie Trybunalskim od dnia 17 maja 2021 r.  
 
Informujemy, iż  stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych.

W okresie od 17.05.2021 r. – do 28.05.2021 roku
Szkoła Podstawowa nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim
przechodzi w system nauczania hybrydowego.Od najbliższego poniedziałku, 17 maja 2021 r.
do szkoły wracają klasy czwarte, siódme i ósme.
Klasy te będą uczyć się stacjonarnie w szkole.


Klasy piąte i szóste pozostają jeszcze
w okresie od 17 maja br. do 21 maja br. w domach, ucząc się zdalnie.
Do nauki stacjonarnej klasy te powrócą od 24 maja 2021 r., 
zaś klasy czwarte, siódme i ósme przejdą
w tygodniu 24 maja - 28 maja br.
na nauczanie zdalne.
31 maja br. już wszyscy uczniowie
będą uczyć się w szkole.
Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS
przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych,
które przedstawiamy poniżej.

 
Ogólne zasady

 
Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra. 

Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami. 

Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 
 

 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą  w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

4. Obowiązuję dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły.  

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: 
- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania  w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

7. Przebywanie osób trzecich na terenie szkoły ograniczone jest do minimum.  

8. Opiekun dziecka przekazuje wychowawcy sposób szybkiej i skutecznej komunikacji. 

9. Wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba może dokonać pomiaru temperatury ciała każdemu przebywającemu na terenie szkoły (termometrem bezdotykowym). Wejście na teren szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualny pomiar temperatury ciała. W przypadku temperatury powyżej 38 stopni osoba kierowana jest do miejsca odizolowania. 

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia/innego pracownika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, osoba ta zostanie odizolowana w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. W przypadku ucznia niezwłocznie powiadomiony zostanie rodzic/opiekun o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (Patrz procedury szkolne na wypadek podejrzenie zakażeniem). 

11. W miarę możliwości szkoła organizuje pracę, która umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

12. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych. 

13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust (plakaty informujące na ścianach korytarzy szkolnych i toaletach). 

14. Każda klasa ma stale przypisaną salę lekcyjną. 

15. Każda klasa ma wyznaczone strefy przebywania pod salą, w której ma lekcje. 

16. Aby umożliwić bezpieczne korzystanie z szatni, wprowadza się różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły. 

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. 

18. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, obowiązują zasady: 
- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 
- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 
- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, w miarę możliwości, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów, w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk - przez pracodawcę. 

19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki (podpisane) można zostawiać w szkole (w sali lekcyjnej, w której uczeń ma zajęcia), kiedy uczeń wraca do domu. 

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy.  

21. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy sa regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.  

22. Szkoła jest regularnie wietrzona – zgodnie z rekomendacjami MEiN. 

23. Ustalono bezpieczne zasad korzystania z szatni, które związane są z różnymi godzinami przychodzenia uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas. 

Uczniowie klas IV, VII, VIII wchodzą do szkoły głównym wejściem.
Uczniowie klas I – III wchodzą do szkoły bocznym wejściem od strony boiska.

24. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlica jest regularnie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  

25. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

26. Korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Zasady i terminy korzystania ze szkolnej biblioteki przekażą wychowawcy klas.  

27. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

28. Dyrektor szkoły aktualizuje i upowszechnienia wewnętrznego regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii na stronie internetowej szkoły. 

29. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania  w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np. 
- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, 
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa maseczką. 
powrót