Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - WAŻNE INFORMACJE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
112213
- instrukcja dla uczniów
 
INSTRUKCJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 
I. Informacje ogólne
 1. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 10  im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim w terminie:
 
- język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
- matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
- język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 
 1. Egzamin organizuje i nadzoruje jego przebieg dyrektor – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz szkolny zespół egzaminacyjny, powołany przez dyrektora szkoły.
 2. Nad prawidłowością przebiegu egzaminu w wyznaczonych salach czuwają członkowie szkolnych zespołów nadzorujących, powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 3. W czasie trwania egzaminu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.
 4. Podczas trwania egzaminu członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. Nie mogą komentować ani wyjaśniać zadań, zakłócać pracę uczniów. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu sprawdzianu mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracę zdających.
 5. Uczeń może wnieść do sali w przypadku egzaminu z każdego przedmiotu jedynie przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych), dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je wykonać, zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 6. Zdający może również wnieść małą butelkę wody, która musi być trzymana na podłodze przy stoliku, aby uniknąć zalania pracy (informujemy, iż woda zostanie zakupiona przez Radę Rodziców dla każdego zdającego).
 7. Uczeń chory lub niepełnosprawny w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu.
 8. Uczniowie przystępujący do egzaminu oraz członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą wnosić na salę telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 9. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – w naszej szkole uczniowie pisać będą egzamin z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.
 10. Uczniowie, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu albo przerwą egzamin, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez OKE.
 11. Czas trwania egzaminów wynosi:
język polski - 120 min
matematyka - 100 min
język obcy nowożytny - 90 min
 1. Jednym ze sposobów dostosowania przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wydłużenie czasu pracy do  50%:
język polski - do 180 min,
matematyka - do 150 min,
język obcy nowożytny - do 135 min.

15. Wyniki egzaminu ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
16. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca 2024 r..
 
 1.  Rozpoczęcie i przebieg egzaminu.
 1. Wszyscy uczniowie klas VIII przychodzą do szkoły w dzień egzaminu o godzinie 8:15.
 2. O godzinie 8:40 uczniowie przystępujący do egzaminu wchodzą do sal, w  których odbywa się egzamin zgodnie z przygotowaną listą i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerami.
 3. Po zajęciu miejsc przez wszystkich jeden z członków zespołu nadzorującego  informuje o:
  1)zasadach zachowania się podczas egzaminu,
  2)dodatkowych 5 min. przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań,
  3)zasadach oddawania arkuszy po zakończeniu pracy.
 4. O godzinie 8:45 przewodniczący zespołów nadzorujących w obecności przedstawicieli zdających odbierają od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.
 5. Uczniowie sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego oraz czytają instrukcję dla zdającego. Wyjaśnienia udzielane przez zespół nadzorujący mogą dotyczyć wyłącznie zakresu informacji z pierwszej strony arkusza.
 6. W przypadku zgłoszenia przez ucznia braków w arkuszu egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje uczniowi nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych i odnotowuje ten fakt w protokole. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem w protokole.
 7. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają poprawność kodowania arkuszy oraz zamieszczenia naklejek, udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania dotyczące kodowania i rozumienia instrukcji.
 8. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym; czas trwania egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy.
 9. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni uczniowie nie zostają wpuszczeni do sali.
 10. Poniżej wskazane zostały sale egzaminacyjne oraz kody uczniów, którzy w odpowiednio w każdym dniu przystąpią do egzaminu w danej sali egzaminacyjnej:
 
JĘZYK POLSKI – 14 maja 2024 r. (wtorek), g. 9.00
NR SALI EGZAM. KODY  ZDAJĄCYCH
 
1
(I piętro - HOL)
 
 
 
A02, A05, A13, A14, A16,  B02, B03, B06, B08, B09, B14, B15
2
(sala 38)

 
 
A04, A06, A11, B05, B07, B10, B13, B17,  B18

 

3
(SALA 39)

 
A01, A10

4
(SALA 40)

 
A09
 
                
7
(SALA 41)

 
A15 
MATEMATYKA – 15 maja 2024 r. (środa), g. 9.00
 
NR SALI EGZAM. KODY  ZDAJĄCYCH
 1
(I piętro - HOL)

A02, A05, A13, A14, A16,  B02, B03, B06, B08, B09, B14, B15
 

2
(sala 38)

 

A04, A06, A11,  A15, B05, B07, B10, B13, B17,  B18
 

3
(SALA 39)

 
A01, A10

4
(SALA 40)

 
A09


 
JĘZYK ANGIELSKI – 16 maja 2024 r. (czwartek), g. 9.00
 
NR SALI EGZAM. KODY  ZDAJĄCYCH

2
(sala 38)

 
A04, A06, A11,  A15, B05, B10, B13, B17,  B18

3
(SALA 39)

 
A01, A10

4
(SALA 40)

 
A09

5
(SALA 51)
A02, A05, A13, A14,  A16

6
(SALA 50)

 
B02, B03, B06, B08, B09, B14, B15JĘZYK NIEMIECKI – 16 maja 2024 r. (czwartek), g. 9.00
 
NR SALI EGZAM. KODY  ZDAJĄCYCH

7
(sala 41)

 
B07

 
Uczniowie jeszcze przed egzaminem mogą poćwiczyć rozwiązywanie testów. 
Arkusze z egzaminami poprzednich roczników można znaleźć 
na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 Są do pobrania za darmo.


Za wszystkich naszych tegorocznych ósmoklasistów trzymamy kciuki!
powrót