Szkoła Podstawowa nr 10
im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim

STYPENDIA, ZASIŁKI SZKOLNE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
BBBB
- informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimInformacja o udzielaniu stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2022/2023
 
      W roku szkolnym 2022/2023 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.

   Taka forma pomocy skierowana jest szczególnie do rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej lub gdy rodzina jest niepełna. Celem tej pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zakresie zaspokojenia potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów.

     Stypendium szkolne przysługuje:
- uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Również rodzice uczniów i pełnoletni uczniowie – obywatele Ukrainy mogą starać się o stypendia i zasiłki szkolne na podst. art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.).

    O stypendium można się ubiegać, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto.

    Dzieci uczęszczające do tzw. „zerówek” objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej, zatem nie są uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego.

    Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Uczniowie szkół publicznych i oraz wychowankowie ośrodków zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim wnioski pobierają w tych szkołach/ośrodkach lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul Sienkiewicza 16a, parter, sala nr 6),
Uczniowie szkół niepublicznych, uczący się w szkołach poza miastem oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - wnioski pobierają i składają w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul Sienkiewicza 16a, parter, sala nr 6. Wniosek można także znaleźć w załączniku. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie powyższego terminu.

     Miesięczna wysokość stypendium ustalana będzie indywidualnie w zależności od dochodu netto przypadającego na osobę w rodzinie i występowania okoliczności o których mowa w art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.): bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, gdy rodzina jest niepełna, z powodu zdarzenia losowego i innej okoliczności mającej wpływ na proces edukacyjny ucznia.

     Formami stypendium szkolnego są:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane przez szkołę w ramach planu nauczania, np. wyjście/wyjazdy do teatru, kina muzeum, wycieczki szkolne, „Zielone Szkoły” itp.,
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udziału w zajęciach organizowanych w zakresie poszerzenia wiedzy ucznia
w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
1/ podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych oraz pomocy naukowych niezbędnych i wskazanych do procesu dydaktycznego,
2/ przyborów szkolnych, np. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych itp.,
3/ stroju na zajęcia sportowe, w tym również na pływalni (dresy, koszulki, strój kąpielowy, czepek, okulary, spodenki, obuwie sportowe, klapki na basen itp.) - jednak nie więcej niż dwie pary/komplety na semestr, i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
4/ komputera (komputera stacjonarnego, laptopa, notebooka, tabletu), oprogramowania, części do komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora komputerowego, akcesoriów do komputera, pokrycie kosztów naprawy komputera,
5/ multimedialnych  programów edukacyjnych,
6/ tuszu, tonera i papieru do drukarki, płyt CD i DVD, dyskietek,
7/ pokrycie kosztów abonamentu internetowego – w czasie roku szkolnego (od września do czerwca),
8/ związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, np. zakup miesięcznych biletów związanych z dojazdem do szkół, opłacenie internatu, bursy itp. - dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
9/ opłata za pobieranie nauki (czesne za szkołę),
10/  biurka, krzesła/fotela do biurka, lampkę na biurko.

    W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość refundacji innych zakupów do celów edukacyjnych.
Stypendia wypłacane są na zasadzie refundacji (zwrotu pieniędzy) po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur lub rachunków imiennych wystawianych na rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) przedmiotów i artykułów szkolnych oraz innych kosztów związanych z edukacją ucznia. Nie będą uwzględniane kopie dowodów płatności oraz paragony.

   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialne z powodu zdarzenia losowego po złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia.

     Zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego obejmują w szczególności:
- śmierć jednego lub obojga rodziców (opiekuna prawnego),
- klęskę żywiołową,
- ciężką chorobę członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
- utratę pracy przez oboje rodziców,
- inne zdarzenia losowe, mające negatywny wpływ na sytuację materialną rodziny i jego proces edukacyjny.

    Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

    Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (wnioski pobiera i składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul Sienkiewicza 16a, parter.

 
     Informacje dot. stypendiów i zasiłków szkolnych
udzielane są również w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim,
ul Sienkiewicza 16a, parter, sala nr 6, tel. /44/ 732-57-48.
 
POBIERZ_WNIOSEK:
powrót